Sản phẩm tiêu biểu

Cám E888

Cám E888

Thức ăn đậm đặc cho gà từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng
Cám E88

Cám E88

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho ngan vịt siêu trứng
Cám E28

Cám E28

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái siêu mang thai
Cám E24S

Cám E24S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E23S

Cám E23S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E22S

Cám E22S

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc E22S
Cám E21S

Cám E21S

Thức ăn cao cấp cho heo siêu nạc
Cám E20

Cám E20

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho Heo con E20
Cám E62

Cám E62

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà vịt vỗ béo từ 1 ngày đến 20 ngày tuổi
Cám E55

Cám E55

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà thịt từ 1 ngày đến khi xuất chuồng
Cám E24S40

Cám E24S40

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo siêu thịt E24S40
Cám E24S

Cám E24S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E23S

Cám E23S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E22S

Cám E22S

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc E22S
Cám E21S

Cám E21S

Thức ăn cao cấp cho heo siêu nạc
Cám E20

Cám E20

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho Heo con E20
Cám E888

Cám E888

Thức ăn đậm đặc cho gà từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng
Cám E89

Cám E89

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt để thương phẩm
Cám E82

Cám E82

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt ngan thịt vỗ béo từ 22 ngày đến xuất chuồng
Cám E24S40

Cám E24S40

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo siêu thịt E24S40
Cám E24S

Cám E24S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E23S

Cám E23S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E22S

Cám E22S

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc E22S
Cám E21S

Cám E21S

Thức ăn cao cấp cho heo siêu nạc
Cám E55

Cám E55

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà thịt từ 1 ngày đến khi xuất chuồng
Cám E51

Cám E51

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà màu vỗ béo từ 20 ngày đến xuất chuồng
Cám E28

Cám E28

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái siêu mang thai
Cám E24S

Cám E24S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E23S

Cám E23S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E22S

Cám E22S

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc E22S
Cám E21S

Cám E21S

Thức ăn cao cấp cho heo siêu nạc
Cám E20

Cám E20

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho Heo con E20
Cám E62

Cám E62

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà vịt vỗ béo từ 1 ngày đến 20 ngày tuổi
Cám E55

Cám E55

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà thịt từ 1 ngày đến khi xuất chuồng
Cám E88

Cám E88

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho ngan vịt siêu trứng
Cám E28

Cám E28

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái siêu mang thai
Cám E24S40

Cám E24S40

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo siêu thịt E24S40
Cám E24S

Cám E24S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt
Cám E22S

Cám E22S

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc E22S
Cám E21S

Cám E21S

Thức ăn cao cấp cho heo siêu nạc
Cám EU Feed 595

Cám EU Feed 595

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho Bò, Dê, Cừu, Thỏ thịt
Cám E63

Cám E63

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà thịt vỗ béo siêu tốc
Cám E51

Cám E51

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà màu vỗ béo từ 20 ngày đến xuất chuồng
Cám E81

Cám E81

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho gà màu từ 1 ngày đến 20 ngày tuổi
Cám E89

Cám E89

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt để thương phẩm
Cám E88

Cám E88

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho ngan vịt siêu trứng
Cám E9995

Cám E9995

Thức ăn đậm đặc cho Heo tự tập ăn đến xuất chuồng
Cám E23S

Cám E23S

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo siêu thịt

Các thương hiệu

Videos

Giá thức ăn chăn nuôi chao đảo vì nguyên liệu 1

Giá thức ăn chăn nuôi chao đảo vì nguyên liệu 2

Giá thức ăn chăn nuôi chao đảo vì nguyên liệu 3

Giá thức ăn chăn nuôi chao đảo vì nguyên liệu 4

Giá thức ăn chăn nuôi chao đảo vì nguyên liệu 5

Giá thức ăn chăn nuôi chao đảo vì nguyên liệu 6

Giá thức ăn chăn nuôi chao đảo vì nguyên liệu 7

Giá thị trường ngày

Heo thịt

Heo con

Cao nhất

70,000 1,850,000

Thấp nhất

63,000 1,600,000

Miền Bắc

65,000 – 70,000

Miền Trung

63,000 – 70,000